←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή Μεταφορικών Ταινιών, Αναβατόριων με αλυσίδα,Μεταφορικών Κοχλιών, Αερομεταφορείς, Ζυγιστικές Μεταφορικές Ταινίες Τροφοδοσίας, Σακόφιλτρο, Μεταλλικές Κατασκευές για γραμμή παραγωγής λευκού τσιμέντου ικανότητας 10 τόνων ανά ώρα. Μύλος και Διαχωριστής προμήθειας της Ισπανικής εταιρείας Molaris.