←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, οικοδομικές εργασίες, τοποθέτηση,θέση σε λειτουργία ενός περιστροφικού Αποθέτη ύψους απόθεσης 15 μέτρων, ικανότητας περιστροφής 250 μοιρών και δυναμικότητας μεταφοράς 250 μετρικών τόνων την ώρα.