←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Μεταφορικών Ταινιών, Ταινιοτροφοδοτών, Χοανών , Μεταλλικών Βάσεων, Χοάνης 60m3, Ανέγερση, Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Ξηρής Άλεσης
παραγωγής 60 τόνοι/ ώρα. Σφυρόμυλος -Αεροδιαχωριστής Προμήθειας της Ισπανικής Εταιρείας Molaris S.A.