←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Μεταφορικών Ταινιών, Ταινιοτροφοδοτών, Χοανών , Μεταλλικών Βάσεων, Ανέγερση, Θέση σε Λειτουργία διαδικασίας Οπτικού Διαχωρισμού του ανθρακικού μαγνησίου για να υποβληθεί στη συνέχεια σε φώσφορο.