←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή Σακόφιλτρου 75.000 m3/h,Ικριωμάτων, Αγωγών για τη Μονάδα Επεξεργασίας Χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ανάδοχος P&M