←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Μεταφορικών Ταινιών, Ταινιοτροφοδοτών, Δονητικού Διαχωριστή, Μεταφορικών Κοχλιών, Χοανών , Μεταλλικών Βάσεων, Πνευματικών Διανομέων, Ανέγερση, Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Φωσφορικού Λιπάσματος Παραγωγής 450 τόνους/ώρα.