←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή μεταφορικής ταινίας, κατασκευή ανοξείδωτης χοάνης Α ύλης δυναμικότητας 25 κυβικών μέτρων, κατασκευή αυτόματου σύρτη, μεταλλικές κατασκευές, οικοδομικές εργασίες για κατασκευή ειδικού τούνελ για την Αλυκή της Μέσης δυναμικότητας μεταφοράς 250 μετρικών τόνων την ώρα.