←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή μεταφορικών ταινιών, μεταλλικές κατασκευές για ένα ασβεστολιθικό λατομείο δυναμικότητας 400 μετρικών τόνων την ώρα. Σπαστήρες και δονητικά κόσκινα από τη Metso Minerals. Ανάδοχος TMEC.