←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή μεταφορικών ταινιών, μεταλλικές κατασκευές για ασβεστολιθικό λατομείο δυναμικότητας 250 μετρικών τόνων την ώρα. Κινητοί σπαστήρες και κινητά δονητικά κόσκινα από τη Metso Minerals. Ανάδοχος TMEC.