Διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές

Σχεδιάζουμε αλλά και κατασκευάζουμε την πλειοψηφία των μεταλλικών κατασκευών που συνοδεύουν τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό σε μία από τις βιομηχανίες στις οποίες ειδικευόμαστε. Για να είμαστε πιο ακριβής έχουμε ήδη κατασκευάσει μεταλλικές βάσεις για σιαγωνοτούς σπαστήρες, κωνικούς σπαστήρες, κάθετους σπαστήρες, σφυρόμυλους, δονητικά κόσκινα, δονητικούς ή παλινδρομικούς τροφοδότες, μικρούς σφαιρόμυλους κλπ. Παράλληλα κατασκευάζουμε χοάνες α υλών, οχετούς, λούκια, αγωγούς, βαλβίδες με περόνες και άλλα πολλά.