←Επιστροφή

Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή Μεταφορικών Ταινιών, Αλυσοταινιών, Μεταφορικών Κοχλιών, Μεταλλικών Ικριωμάτων, Υδραυλικών Πατωμάτων, Ανέγερση και Θέση σε Λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων