←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή 8 μεταφορικών ταινιών, κοχλιών ανάδευσης, κατασκευή 3 υδραυλικά μετακινούμενων κινούμενων δαπέδων (Push Floor), μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 10-20 μετρικών τόνων την ώρα.