←Επιστροφή

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή μεταφορικών ταινιών και ταινιοτροφοδοτών, δονητικά κόσκινα έπλυσης μαγνησίτη, κατασκευή clamshell gates, χοάνες, μεταλλικά, μεταφορά, ανέγερση και θέση σε λειτουργία μονάδας οπτικού διαχωρισμού μαγνησίτη προς έψιση δυναμικότητας 50 μετρικών τόνων την ώρα.