←Επιστροφή

Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή μεταφορικών ταινιών, αναβατορίων με ιμάντα, μεταφορικών κοχλιών, αερομεταφορέων (air slides), αερομεταφοράς τσιμέντου σε dillute phase, μεταλλικών κατασκευών για την μονάδα παραγωγής τσιμέντου δυναμικότητας 50 μετρικών τόνων την ώρα. Σφαιρόμυλος και δυναμικός αεροδιαχωριστής από την Cemtec Austria.